Nieuwsbrief nummer 1 - maart 2022

Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief, van maart 2022

CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Nummer 1 – maart 2022

Nieuw: de CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Afgelopen januari is het CO-DEPRESCRIBE project officieel van start gegaan, met als doel om de effecten van een communicatietraining voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen (“deprescribing”) van cardiometabole medicatie bij ouderen te evalueren. Tijdens de looptijd van het project, zullen wij middels een periodieke nieuwsbrief alle betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang van het project. In deze eerste editie van de nieuwsbrief stelt onderzoeker Peter Stuijt zich voor, hebben we enkele updates en vatten we het project inhoudelijk samen.

Even voorstellen

“Mijn naam is Peter Stuijt, en ik ben halverwege januari begonnen als promovendus op het CO-DEPRESCRIBE project. Als bewegingswetenschapper die enigszins bekend is met ouderen met chronische pijn (en vaak ook polyfarmacie), is het niet vreemd om mij nu dagelijks bezig te houden met het proces rondom afbouwen van medicatie bij ouderen. Gemene delers zijn namelijk het belang van een op de patiënt afgestemde behandeling, het minimaliseren van de medicatie­last en maximaliseren van kwaliteit van leven. Daarnaast spreken het multidisciplinaire karakter en de praktijkgerichtheid van dit project mij ontzettend aan.”

Updates

Op de volgende bladzijde vindt u een inhoudelijke samenvatting van het project. Mocht u opmerkingen en/of vragen hebben over deze nieuwsbrief of over het project in algemene zin, dan horen wij graag van u. U vindt Peter’s contactgegevens aan het einde van de volgende pagina.

De CO-DEPRESCRIBE studie

De effecten van een Communicatietraining om Ouderen te betrekken in beslissingen omtrent het minderen of stoppen (‘DEPRESCRIBE’) van cardiometabole medicatie: een gerandomiseerde studie in de eerstelijns zorg.

Kernteam onderzoekers: UMC Groningen (Petra Denig, Peter Stuijt), Rijksuniversiteit Groningen (Katja Taxis), NIVEL (Liset van Dijk), en SIR Stevenshof (Mette Heringa). Dit project [10140022010002] wordt gesponsord door ZonMw, als onderdeel van het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’.

Doel

Op basis van eerder onderzoek is een training ontwikkeld, die zorgverleners ondersteunt in patiëntgerichte communicatie en het betrekken van de patiënt in de besluitvorming omtrent het minderen of stoppen van cardiometabole medicatie. In deze training is ook aandacht voor inhoudelijke en organisatorische zaken rondom dit proces. Het doel van de CO-DEPRESCRIBE studie is om de effecten van en ervaringen met deze training te bepalen.

Methode
Wij gaan een interventie-studie uitvoeren in de eerstelijns zorg. Teams van samenwerkende huisartsen en/of praktijkondersteuners en apothekers(assistenten) zullen worden gerandomiseerd om de training tijdens de studie (interventiegroep) of na afloop van de studie (controlegroep) te ontvangen. In beide groepen zal ieder zorgverlener team worden gevraagd om 10 patiënten, die ouder zijn dan 75 jaar en/of kwetsbaar zijn én diabetesmedicatie en/of 2 of meer bloeddrukverlagers en/of statine(s) gebruiken, uit te nodigen voor een medicatie­beoordeling. Op baseline en na 6 maanden worden verschillende patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten verzameld, evenals receptgegevens uit de apotheekinformatiesystemen en klinische gegevens uit de huisartsinformatiesystemen. Primaire uitkomstmaat is de proportie patiënten waarbij cardiometabole medicatie is geminderd of gestopt. Secundaire uitkomstmaten hebben betrekking op de mate van patiëntbetrokkenheid bij besluitvorming, de proportie patiënten die persoonlijke behandeldoelen bereikt, zorgconsumptie, veranderingen in (a) opvattingen omtrent deprescribing, (b) kwaliteit van leven, (c) gezondheidsklachten met impact, en (d) complexiteit van het medicatie­regime. Verder voeren we een kosteneffectiviteitsanalyse en een procesevaluatie uit.

Globale planning

Periode

Activiteiten

februari 2022 - januari 2023

  • Pilot en haalbaarheidstudies, protocol definitief maken
  • Finaliseren van de communicatie training
  • Rekrutering van eerstelijns teams, randomisatie en start training van de interventie teams

februari 2023 – januari 2024

  • Afronding training interventie teams
  • Rekrutering patiënten door teams en baseline metingen
  • Start interventie (medicatie­beoordelingen bij doelgroep)

februari 2024 – januari 2025

  • Afronding interventieperiode, follow-up metingen en proces evaluatie
  • Training van controle teams

februari 2025 – januari 2026

  • Analyses, interpretatie en rapportage
  • Steekhouder-bijeenkomst en opstellen van implementatieplan

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op met Peter Stuijt: (p.j.c.stuijt op umcg punt nl).